วันที่ เนื้อหา
     
20/04/2563 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563)
01/10/2562 ประชุมสภาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2562
14/06/2562 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) โครงการและงบประมาณ
14/06/2562 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) (บทนำ)
14/06/2562 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) (หน้าปก)
6/11/2562

รายงานผลการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลี่ ประจำปีงบประมาณ 2562

17/02/2563

โครงการประชาคมทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ประจำปีงบประมาณ 2563

19/02/2563 โครงการที่ได้จากการประชาคมหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ 2563
20/11/2562 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ 2562
18/11/2562 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562
11/10/2562 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 (เพิ่มเติมแผนการดำเนินงาน)
11/10/2562 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 (แผนงานและงบประมาณ)
11/10/2562 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 (บทนำ)
21/10/2561 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลี่ เรื่อง มอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน ประจำปีงบประมาณ 2562
26/12/2560 การทบทวนข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลี่