วันที่ เนื้อหา
07/07/2563 การให้บริการกองช่าง รายเดือน มิถุนายน 2563
07/06/2563 การให้บริการกองช่าง รายเดือน พฤษภาคม 2563
05/05/2563 การให้บริการกองช่าง รายเดือน เมษายน 2563
05/04/2563 การให้บริการกองช่าง รายเดือน มีนาคม 2563
05/03/2563 การให้บริการกองช่าง รายเดือน กุมภาพันธ์ 2563
05/2/2563 การให้บริการกองช่าง รายเดือน มกราคม 2563
05/1/2563

การให้บริการกองช่าง ไตรมาสมาส 3 เดือน 1 ต.ค.62 - 31 ธ.ค.62)

05/1/2563 การให้บริการกองช่าง รายเดือน ธันวาคม 2562
05/12/2562 การให้บริการกองช่าง รายเดือน พฤศจิกายน 2562
05/11/2562 การให้บริการกองช่าง รายเดือน ตุลาคม 2562
09/04/2562 ฐานข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสียในตำบลบ้านลี่
09/03/2562 รายงานการใช้สนามกีฬาต่างๆในตำบลบ้านลี่ (เครื่องออกกำลังกาย)