© ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลี่

 หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านลี่   อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๒๒๐

www.banlee.go.th     E-Mail : admin@banlee.go.th

โทรศัพท์ ๐๓๕-๓๗๗-๐๙๙  แฟกซ์ ๐๓๕-๓๓๓-๘๑๒