วันที่ เนื้อหา
27/8/63 วีดีโอป้องกันการทุจริต
27/8/63 วีดีโอประชาสัมพันธ์การป้องกันการทุจริต ปปช.
27/8/63 วีดีโอประชาสัมพันธ์การป้องกันการทุจริต
27/8/63 ประชาสัมพันธ์โครงการจุดกระแสสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต1
13/7/2563 โครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี 2563 (กรณียังไม่ได้ปฏิบัติเนื่องจากติดโควิด)
8/11/62 ประกาศประมวลจริยธรรมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของอบต.บ้านลี่
5/11/62 ประกาศกำหนดนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการและลูกจ้าง
5/11/62 ประกาศนโยบายคุณธรรมจริยธรรมของพนักงาน ลูกจ้าง มาตรการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น
3/11/62 ข้อบังคับอบต.บ้านลี่ ว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการ
3/11/62 ประกาศเจตจคำนงค์อต้านการทุจริต
5/3/63 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล
15/5/63 รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล
16/4/63 รายงานผลการดำเนินงานตาม E-PlanNacc รอบ6เดือน (ต.ค.62-มี.ค.63) ประจำปี 2563
02/6/63 ช่องทางการตอบแบบรับรู้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก
02//6/63 ช่องทางการตอบแบบรับรู้ผู้มีส่วนได้เสียภายใน
15/3/2563 ขอให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน รอบ 2
13/3/63

โครงการส่งเสริมสุขภาพประชาชนอบรมเชิงปฏิลัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคไวรัสโคโรนา 2019 Covid

25/2/2563 รายงานผลโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัยผ่านดาวเทียว DLTV
29/1/2563 รายงานผลการฝึกอบรมหลักสูตรการประชุมสภาในบทบาทผู้บริหารท้องถิ่น
17/1/2563 โครงการแสดงเจตจำนงค์ต่อต้านการทุจริต
9/1/2563 รายงานผลโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563
25/12/62 โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการลดอุบัติทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563
28/1/63 โครงการคนไทยหัวใจเดียวกัน
28/1/2563 โครงการพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์
13/2/2563 รายงานผลไปอบรมโครงการเทคนิคการสำรวจการประเมินและการใช้บัญชีทุนทรัพย์
15/1/2563 นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี
6/1/2563 ขั้นตอนการรับและตรวจสอบข้อร้องเรียนจากช่องทางต่าง ๆ
6/1/2563 แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
28/11/62 ข้อมูลทั่วไป
25/11/62 คู่มือสำหรับประชาชน (13. การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)
25/11/2562 คู่มือสำหรับประชาชน (12. การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ)
25/11/2562 คู่มือสำหรับประชาชน (11. การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน)
25/11/2562 คู่มือสำหรับประชาชน (10. การรับชำระภาษีป้าย)
25/11/2562 คู่มือสำหรับประชาชน (9. การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่)
25/11/2562 คู่มือสำหรับประชาชน (8.การรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์)
25/11/2562 คู่มือสำหรับประชาชน (7. การแจ้งถมดิน)
25/11/2562 คู่มือสำหรับประชาชน (6.การแจ้งขุดดิน)
25/11/2562 คู่มือสำหรับประชาชน (5.การจดทะเบียนพาณิชย์)
25/11/2562 คู่มือสำหรับประชาชน (4.การขออนุญาตประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ)
25/11/2562 คู่มือสำหรับประชาชน (3.การขอรับสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์)
25/11/2562 คู่มือสำหรับประชาชน (2.การขอรับข้อมูลข่าวสาร)
25/11/2562 คู่มือสำหรับประชาชน (1.การขอน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค)
25/11/2562 อำนาจหน้าที่ อบต.
25/11/2562 แผนการจัดการองค์ความรู้
5/2/2563 การให้บริการกองช่าง รายเดือน มกราคม 2563
9/1/2563 รายงานผลการดำเนินโครงการฝึกอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
18/11/2563 โครงการอบรมให้ความรู้ด้านป้องกันสาธารณภัยและระงับอัคคีภัยตำบลบ้านลี่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
9/1/2563 การให้บริการกองช่าง รายเดือนธันวาคม2562
13/12/2562 รายงานผลโครงการอบรมความรู้อัคคีภัยและสำรวจความพึงพอใจ ปี2563
9/12/2562 การให้บริการกองช่าง รายเดือนพฤศจิกายน2562
27/11/2562 รายงานการประชุมวิสามัญสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลี่ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1
25/11/2562 แผนการจัดการองค์ความรู้
29/10/2562 ขอให้ปฏิบัติตามประกาศกำหนดนโยบายคุณธรรมจริยธรรม
29/10/2562 ขอให้ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการและเจ้าหน้าที่่องค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปี 2563
15/10/2562 ขอให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล รอบที่ 1
30/10/62 ขอให้ปฏิบัติตามนโยบายคุณธรรมจริยธรรม ปี 2563
6/11/2562 การให้บริการกองช่าง รายเดือนตุลาคม2562
9/10/2562 ขอให้ปฎิบติตามประกาศจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ประจำปี 2563
03/10/2562 การให้บริการกองช่าง รายเดือน รายไตรมาส รอบ 6 เดือน (1มิ.ย.62-30 ก.ย.62)
8/10/2562 รายงานผลการดำเนินงานตตาม E-PlanNacc รอบ 12 เดือน ประจำปี2562
02/10/2562 การให้บริการกองช่าง รายเดือน รายไตรมาส รอบ 3 เดือน(1 ก.ค.62-30 ก.ย.62)
02/10/2562 การให้บริการกองช่าง รายเดือนกันยายน2562
12/09/2562 รายงานผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการประชาชนในปีงบประมาณ พ.ศ.2562
13/08/2562 การให้บริการกองช่าง รายเดือน รายไตรมาส รอบ 6 เดือน
09/08/2562 รายงานการประชุมสามัญสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลี่ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1
21/06/2562 สรุปสิทธิการลาของพนักงานจ้าง
05/06/2562 โครงการรับชำระภาษีนอกสถานที่ ประจำปี 2562
05/06/2562 ประชาคมทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)
07/05/2562 ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)
03/05/2562 ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
8/4/2562 รายงานผลการดำเนินงานตาม E-PlanNacc รอบ 6 เดือน ประจำปี2562(ต.ค.61-มี.ค.62)
05/04/2562 งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ 2562(รอบ 6 เดือน)
04/04/2562 รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
02/04/2562 กิจกรรม ประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลี่
25/03/2562 ประกาศเจตนารมการป้องกันและต่อต้านการทุจริต ปี2562
25/03/2562 ประกาศประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ปี2562
14/02/2562 ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง
14/02/2562 ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
12/02/2562 รายงานผลโครงการอบรมความรุ้อัคคีภัย ปี2562 และผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
04/01/2562 รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
28/12/2561 ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ
25/12/2561 ประกาศให้ผู้ที่มีหน้าที่ต้องชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปีพุทธศักราช 2562
11/12/2561 ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งคนงานทั่วไป (กองช่าง) 1 ตำแหน่ง
29/11/2561 รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เอกสารแนบ 1)
29/11/2561 รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เอกสารแนบ 2)
29/11/2561 รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เอกสารแนบ 3)
28/11/2561 ประชาสัมพันธ์ QR code ช่องทางตอบแบบสอบถามผู้มีส่วนได้เสียภายนอก
25/11/2561 แผนจัดการองค์ความรู้
25/11/2561 รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปี 2561 (คำนำ)
25/11/2561 รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปี 2561 (แบบ ปค.4)
25/11/2561 รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปี 2561 (แบบ ปค.5)
23/11/2561 สิทธิประโยชน์ประชาชน (สิทธิประโยชน์สำหรับผู้ป่วยเอดส์)
23/11/2561 สิทธิประโยชน์ประชาชน (สิทธิประโยชน์สำหรับผู้พิการ)
23/11/2561 สิทธิประโยชน์ประชาชน (สิทธิประโยชน์สำหรับผู้สูงอายุ)
23/11/2561 ประกาศรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น
05/11/2561 นโยบายกำกับดูแลองค์กรที่ดี ปี 2561
05/11/2561 โครงการอบรมความรู้ด้านกฏหมายและเสริมสร้างวินัย ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกอบต. พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปี 2561
05/11/2561 ประกาศใช้แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต (2562-2564)
05/11/2561 ประกาศเจตจำนงค์ต่อต้านการทุจริต ประจำปี 2561
31/10/2561 ประกาศงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
29/10/2561 รายงานผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2561
26/10/2561 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2562 (ส่วนที่ 1)
26/10/2561 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2562 (ผ01)
26/10/2561 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2562 (ผ02)
26/10/2561 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2562 (ประกาศ)
16/10/2561 ประกาศ เรื่องการประเมินประสิทธิภาพขององค์การบริหารส่วนตำบบ้านลี่ (LPA) ประจำปี 2561
16/10/2561 รายงานรายรับรายจ่าย และงบทดลองประจำเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เดือนกันยายน 2561)
16/10/2561 รายงานรายรับรายจ่าย และงบทดลองประจำเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561(เดือนสิงหาคม 2561)
16/10/2561 รายงานรายรับรายจ่าย และงบทดลองประจำเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เดือนกรกฎาคม 2561)
16/10/2561 รายงานรายรับรายจ่าย และงบทดลองประจำเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เดือนมิถุนายน 2561)
16/10/2561 รายงานรายรับรายจ่าย และงบทดลองประจำเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เดือนพฤษภาคม 2561)
16/10/2561 รายงานรายรับรายจ่าย และงบทดลองประจำเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เดือนเมษายน 2561)
13/10/2561 ประกาศติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบเดือนตุลาคม 2561)
8/10/2562 รายงานผลการดำเนินงานตาม E-planNacc รอบ 12 เดือน ประจำปี 2562
28/09/2561 สถิติการให้บริการ
28/09/2561 ประกาศการใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
27/08/2561 ประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
03/07/2561 ประกาศวิสัยทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลี่
07/05/2561 ขอเชิญเข้าร่วมเวทีประชาคมท้องถิ่น เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) ครั้งที่ 4 (ระดับตำบล)
07/05/2561 ขอเชิญเข้าร่วมเวทีประชาคมท้องถิ่น เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) ครั้งที่ 4 (ระดับหมู่บ้าน)
04/04/2561 ประกาศติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบเดือนเมษายน 2561)
08/03/2561 ขอเชิญเข้าร่วมเวทีประชาคมท้องถิ่น เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) ครั้งที่ 3
01/02/2561 แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปี พ.ศ.2562 – 2564
10/01/2561 การยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ประจำปี 2561
09/01/2561 เปิดรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)
08/01/2561 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๖๑
20/12/2560 ประกาศจัดทำรายงานแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
20/12/2560 ข้อมูลรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2560
08/12/2560 ขอเชิญเข้าร่วมเวทีประชาคมท้องถิ่น เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) ครั้งที่ 2
14/11/2560 ประกาศติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 – พ.ศ.2562) รอบเดือนตุลาคม 2560
14/11/2560 ประกาศรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่น
31/10/2560 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561 (ส่วนที่-1)
31/10/2560 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561 (ผ01)
31/10/2560 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561 (ผ02)
30/10/2560 รายงานผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2560
02/10/2560 อำนาจหน้าที่ อบต.
29/09/2560 แผนอัตราตรากำลัง 2561-2563
29/09/2560 แผนพัฒนาบุคลากร-ปี-พ.ศ.-2561-2563
05/07/2560 สินค้า OTOP ตำบลบ้านลี่
23/06/2560 ขอเชิญเข้าร่วมเวทีประชาคมท้องถิ่น เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) ครั้งที่ 1 (ระดับตำบล)
23/06/2560 ขอเชิญเข้าร่วมเวทีประชาคมท้องถิ่น เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) ครั้งที่ 1 (ระดับหมู่บ้าน)
01/06/2560 การดำเนินการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง
01/06/2560 การกำจัดน้ำเสียในชุมชน
01/06/2560 การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
01/06/2560 การบำบัดน้ำเสียและสิ่งปฏิกูลในครัวเรือน
01/06/2560 การคัดแยกขยะ
28/04/2560 ประกาศติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐ – พ.ศ.๒๕๖๒) รอบเดือนเมษายน ๒๕๖๐
13/03/2560 คู่มือสำหรับประชาชน (1.การขอน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค)
13/03/2560 คู่มือสำหรับประชาชน (2.การขอรับข้อมูลข่าวสาร)
13/03/2560 คู่มือสำหรับประชาชน (3.การขอรับสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์)
13/03/2560 คู่มือสำหรับประชาชน (4.การขออนุญาตประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ)
13/03/2560 คู่มือสำหรับประชาชน (5.การจดทะเบียนพาณิชย์)
13/03/2560 คู่มือสำหรับประชาชน (6.การแจ้งขุดดิน)
13/03/2560 คู่มือสำหรับประชาชน (7. การแจ้งถมดิน)
13/03/2560 คู่มือสำหรับประชาชน (8.การรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์)
13/03/2560 คู่มือสำหรับประชาชน (9. การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่)
13/03/2560 คู่มือสำหรับประชาชน (10. การรับชำระภาษีป้าย)
13/03/2560 คู่มือสำหรับประชาชน (11. การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน)
13/03/2560 คู่มือสำหรับประชาชน (12. การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ)
13/03/2560 คู่มือสำหรับประชาชน (13. การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)
01/03/2560 แจ้งเบาะแสยาเสพติด
01/02/2560 รายงานผลการตรวจสอบการเงินบัญชีและการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลี่ ประจำปีงบประมาณ 2560
17/01/2560 แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
16/01/2560 ขั้นตอนการรับและตรวจสอบข้อร้องเรียนจากช่องทางต่าง ๆ
11/01/2560 ประกาศจัดทำรายงานแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
04/01/2560 การยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ประจำปี 2560
30/12/2559 ข้อมูลทั่วไป
30/12/2559 หนังสือส่งกำนันผู้ใหญ่บ้าน
30/12/2559 หนังสือส่ง
30/12/2559 ประกาศงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
30/12/2559 บันทึกข้อความ
30/12/2559 ลูกหนี้คงค้าง
30/12/2559 รายละเอียดรายรับปีงบประมาณ 2559
30/12/2559 รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินสะสม
30/12/2559 รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม
30/12/2559 รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงาน (การเกษตร)
30/12/2559 รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงาน (การพาณิชย์)
30/12/2559 รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงาน(การรักษาความสงบภายใน)
30/12/2559 รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงาน(การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ)
30/12/2559 รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงาน(การศึกษา)
30/12/2559 รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงาน(เคหะและชุมชน)
30/12/2559 รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงาน(งบกลาง)
30/12/2559 รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงาน(บริหารงานทั่วไป)
30/12/2559 รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงาน(สร้างความเข้มแข็งของชุมชน)
30/12/2559 รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงาน(สังคมสงเคราะห์)
30/12/2559 รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงาน(สาธารณสุข)
30/12/2559 รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงาน(อุตสาหกรรมและการโยธา)
30/12/2559 งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับและเงินสะสม
30/12/2559 งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับและเงินสะสม (หมายเหตุ 1)
30/12/2559 งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับและเงินสะสม (หมายเหตุ 3)
30/12/2559 งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับและเงินสะสม (หมายเหตุ 4)
30/12/2559 งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ
30/12/2559 งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ (หมายเหตุ 1)
30/12/2559 งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ (หมายเหตุ 2)
30/12/2559 งบแสดงฐานะการเงินปีงบประมาณ 2558-2559
30/12/2559 งบแสดงฐานะการเงินปีงบประมาณ 2558-2559 (หมายเหตุ 2)
30/12/2559 งบแสดงฐานะการเงินปีงบประมาณ 2558-2559 (หมายเหตุ 3)
30/12/2559 งบแสดงฐานะการเงินปีงบประมาณ 2558-2559 (หมายเหตุ 4)
30/12/2559 งบแสดงฐานะการเงินปีงบประมาณ 2558-2559 (หมายเหตุ 4(1))
30/12/2559 งบแสดงฐานะการเงินปีงบประมาณ 2558-2559 (หมายเหตุ 5)
30/12/2559 งบแสดงฐานะการเงินปีงบประมาณ 2558-2559 (หมายเหตุ 6)
30/12/2559 งบแสดงฐานะการเงินปีงบประมาณ 2558-2559 (หมายเหตุ 7)
30/12/2559 งบแสดงฐานะการเงินปีงบประมาณ 2558-2559 (หมายเหตุ 8)
30/12/2559 งบแสดงฐานะการเงินปีงบประมาณ 2558-2559 (หมายเหตุ 9)
30/12/2559 งบรายรับรายจ่ายประจำปี 2559
30/12/2559 งบทดลองหลังปิดบัญชี
30/12/2559 งบทดลองก่อนปิดบัญชี
23/11/2559 ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยววัดประมุง
23/11/2559 ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยววัดอินกัลยา
09/11/2559 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2559
01/11/2559 ขอเชิญเข้าร่วมเวทีประชาคมท้องถิ่น เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564)
20/10/2559 ปราชญ์ชาวบ้าน และภูมิปัญญาท้องถิ่น
07/04/2559 แผนอัตรากำลัง 2558-2560 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
31/03/2559 ประกาศโครงสร้างส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ส่วนราชการ
04/03/2559 แผนอัตรากำลัง 2558-2560 (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2559
27/10/2558 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2558
10/10/2557 แผนอัตรากำลัง 2558-2560