หน้าหลัก
Button2
Button3
Button4
Button5
Button6
Button7 Button8

นายประสงค์ จิตต์จำนงค์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลี่

 

 

 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

  

  ประชาสัมพันธ์งานสำนักปลัด

ประชาสัมพันธ์งานกองช่าง

ประชาสัมพันธ์งานการเงิน

ประชาสัมพันธ์งานจัดเก็บ

 
 

 

 
เตือนภัย เส้นทางเดินพาย
รายงานแผ่นดินไหว

เรดาร์ตรวจอากาศ

ภาพถ่ายดาวเทียม แผนที่อากาศ

GIS ข้อมูลลุ่มน้ำ
NWP Model    

 

 

 

 

 

นับจำนวนผู้เข้าชม

  wit.in.th