หน้าหลัก
Button2
Button3
Button4
Button5
Button6
Button7 Button8

   โครงสร้างสมาชิกสภา

 
 

 

นายอภินันท์ กระจ่างเย่า

 

 

ประธานสภา อบต.บ้านลี่

 

 

 

 

 

 

 

 

นางณัฐณิชา ข้าวหอมหาง

 

 

รองประธานสภา อบต.บ้านลี่

 

 

 

 

 

 

 

นายถิรวัฒน์ แสงทอง

 

 

สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านลี่

 

 

 

 

 

 

 

 

นายวันชาติ หมดภัย

 

 

สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านลี่

 

สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านลี่

 

 

 

 

 

 

นายสมบัติ สมตัว

 

 

สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านลี่

 

 

 

 

 

 

 

 

นายสมนึก สารวัตร

 

นายสุชาติ บุญปกครอง

สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านลี่

 

สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านลี่

 

 

 

 

 

 

นายอุทัย หงษ์ทอง

 

นายบุญทิ้ง พุทธรักษา

สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านลี่

 

สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านลี่

 

 

 

     
 

 

 
   
     
     
     
     
     
     

 

 

นับจำนวนผู้เข้าชม