หน้าหลัก
Button2
Button3
Button4
Button5
Button6
Button7 Button8

   สำนักปลัด

 
 
 

นางสาวอมรวดี ปั้นจั่น

 
 

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลี่

 
     

 

 

 

 

นางสาวกาญจนา นิภานันท์

นางสาวธนวรรณ จงจิระ  

หัวหน้าสำนักปลัด

นักทรัพยากรบุคคล

นักพัฒนาชุมชน

 

 

 

 

 

 

นางสาวพัชริดา วสุรัตน์

นางสาวสุพรรษา ขวัญมงคล

เจ้าพนักงานธุรการ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นักวิชาการศึกษา

 

 

 

 

 

 

นางสาวรุ่งอรุณ ประทุมเวชย์

นางสมคิด ฉาบทับทิม

นางภคมน ภาติยะสกุล์

ครู คศ.1

ครู คศ.1

ผู้ดูแลเด็ก

 

 

 

 

 

 

นางสาวศศิวิมล ภัยสยม

นางสาวจุฑามาศ มโนรมย์

 

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

พนักงานขับรถยนต์

 

 

 

 

 

 

นายวัฒนา เพียงยิ่ง

นางบุษกร โรหิตจันทร์

 

ยาม

นักการภารโรง

 

     
 

 

 
     
     
     
 

 

 
   
     
     
     
     
     
     

 

 

นับจำนวนผู้เข้าชม