หน้าหลัก
Button2
Button3
Button4
Button5
Button6
Button7 Button8

วิสัยทัศน์พันธกิจ
   
   
 

“ตำบลน่าอยู่ คู่ประชาร่วมใจ ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เคียงคู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน”

   
 

พันธกิจการพัฒนา

   
 

1.จัดให้มีโครงสร้างพื้นฐานที่ดี และมีสาธารณูปโภค-สาธารณูปการที่ดี

 

2.จัดให้มีการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

 

3.จัดให้มีการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

 

4.จัดให้มีการส่งเสริมการบริหารจัดการและการอนุรักษ์  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

5.จัดให้มีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

 

   
   
   
 

 

 
   
   
   
   
   
   

 

 

นับจำนวนผู้เข้าชม

wit.in.th