หน้าหลัก
Button2
Button3
Button4
Button5
Button6
Button7 Button8

  โครงสร้างฝ่ายบริหาร

     
 

 
 

นายประสงค์ จิตต์จำนงค์

 
 

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลี่

 
     

 

นางอาภากร สุขเนียม

 

นายสมบัติ รู้แผน

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลี่

 

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลี่

     
 

 
 

นายบุญเลี้ยง สวนลำใย

 
 

เลขานุการนายกรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลี่

 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

 

นับจำนวนผู้เข้าชม