วันที่ เนื้อหา
14/06/2562 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังและวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านลี่ (ร่างขอบเขต)
14/06/2562 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังและวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านลี่ (แบบ)
14/06/2562 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังและวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านลี่ (แบบ อส.4)
25/12/2561 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า
01/12/2561 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV
24/09/2561 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลี่ ขนาด 2 ชั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (ประกวดราคาจ้าง)
24/09/2561 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลี่ ขนาด 2 ชั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (เอกสารประกวดราคาจ้าง)
11/09/2561 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลี่(กำหนดงวดงานก่อสร้างอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลี่)
11/09/2561 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลี่(ขออนุมัติให้ใช้ราคากลางก่อสร้างอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลี่)
11/09/2561 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลี่(บัญชีแนบท้ายราคากลางก่อสร้างอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลี่)
11/09/2561 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลี่(แบบแปลนก่อสร้างอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลี่)
11/09/2561 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลี่(แบบสุปราคากลางงานก่อสร้างอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลี่)
11/09/2561 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลี่(ปปช. 01 โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลี่)
11/09/2561 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลี่(ปร.4 โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลี่)
11/09/2561 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลี่(ปร.5 โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลี่)
23/03/2561 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังข้างศาลเจ้าพ่อทองดำ หมู่ที่ 4(กำหนดราคากลาง)
23/03/2561 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังข้างศาลเจ้าพ่อทองดำ หมู่ที่ 4(ตาราง ปปช.01)
23/03/2561 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังข้างศาลเจ้าพ่อทองดำ หมู่ที่ 4(ประมาณราคาก่อสร้าง ปร.4 ปร.5)
23/03/2561 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังรอบบึงฉลาม หมู่ที่ 2 (กำหนดราคากลาง)
23/03/2561 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังรอบบึงฉลาม หมู่ที่ 2 (ตาราง ปปช.01)
31/10/2560 โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2560 (รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจัดซื้อหรือจัดจ้าง)
31/10/2560 โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2560 (ตาราง ปปช.๐๗)
05/10/2560 โครงการบ้านลี่ร้อยใจปลูกดอกดาวเรืองเพื่อพ่อ
19/04/2560 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนดินผิวจราจรลูกรังพร้อมวางท่อระบายน้ำหมู่ที่ 3 ต.บ้านลี่(ปร.4)
19/04/2560 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนดินผิวจราจรลูกรังพร้อมวางท่อระบายน้ำหมู่ที่ 3 ต.บ้านลี่(ปร.5)
19/04/2560 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนดินผิวจราจรลูกรังพร้อมวางท่อระบายน้ำหมู่ที่ 3 ต.บ้านลี่(ประกาศสอบราคาแผ่น 1)
19/04/2560 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนดินผิวจราจรลูกรังพร้อมวางท่อระบายน้ำหมู่ที่ 3 ต.บ้านลี่(ประกาศสอบราคาแผ่น 2)
19/04/2560 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนดินผิวจราจรลูกรังพร้อมวางท่อระบายน้ำหมู่ที่ 3 ต.บ้านลี่(เอกสารสอบราคา แผ่น1)
19/04/2560 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนดินผิวจราจรลูกรังพร้อมวางท่อระบายน้ำหมู่ที่ 3 ต.บ้านลี่(เอกสารสอบราคา แผ่น2)
19/04/2560 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนดินผิวจราจรลูกรังพร้อมวางท่อระบายน้ำหมู่ที่ 3 ต.บ้านลี่(เอกสารสอบราคา แผ่น3)
19/04/2560 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนดินผิวจราจรลูกรังพร้อมวางท่อระบายน้ำหมู่ที่ 3 ต.บ้านลี่(เอกสารสอบราคา แผ่น4)
19/04/2560 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนดินผิวจราจรลูกรังพร้อมวางท่อระบายน้ำหมู่ที่ 3 ต.บ้านลี่(เอกสารสอบราคา แผ่น5)
20/02/2560 ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตปูบนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1,2,3 และหมู่ที่ 4 ตำบลบ้านลี่ อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ (ปร.4)
20/02/2560 ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตปูบนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1,2,3 และหมู่ที่ 4 ตำบลบ้านลี่ อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ (ปร.5)
20/02/2560 ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตปูบนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1,2,3 และหมู่ที่ 4 ตำบลบ้านลี่ อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ (ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลี่ แผ่นที่ 1)
20/02/2560 ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตปูบนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1,2,3 และหมู่ที่ 4 ตำบลบ้านลี่ อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ (ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลี่ แผ่นที่ 2)
20/02/2560 ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตปูบนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1,2,3 และหมู่ที่ 4 ตำบลบ้านลี่ อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ (เอกสารประกวดราคาแผ่นที่ 1)
20/02/2560 ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตปูบนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1,2,3 และหมู่ที่ 4 ตำบลบ้านลี่ อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ (เอกสารประกวดราคาแผ่นที่ 2)
20/02/2560 ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตปูบนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1,2,3 และหมู่ที่ 4 ตำบลบ้านลี่ อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ (เอกสารประกวดราคาแผ่นที่ 3)
20/02/2560 ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตปูบนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1,2,3 และหมู่ที่ 4 ตำบลบ้านลี่ อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ (เอกสารประกวดราคาแผ่นที่ 4)
20/02/2560 ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตปูบนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1,2,3 และหมู่ที่ 4 ตำบลบ้านลี่ อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ (เอกสารประกวดราคาแผ่นที่ 5)
20/02/2560 ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตปูบนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1,2,3 และหมู่ที่ 4 ตำบลบ้านลี่ อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ (เอกสารประกวดราคาแผ่นที่ 6)
20/02/2560 ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตปูบนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1,2,3 และหมู่ที่ 4 ตำบลบ้านลี่ อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ (เอกสารประกวดราคาแผ่นที่ 7)
20/02/2560 ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตปูบนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1,2,3 และหมู่ที่ 4 ตำบลบ้านลี่ อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ (เอกสารประกวดราคาแผ่นที่ 8)
20/02/2560 ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตปูบนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1,2,3 และหมู่ที่ 4 ตำบลบ้านลี่ อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ (เอกสารประกวดราคาแผ่นที่ 9)
20/02/2560 ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตปูบนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1,2,3 และหมู่ที่ 4 ตำบลบ้านลี่ อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ (เอกสารประกวดราคาแผ่นที่ 10)
20/02/2560 ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตปูบนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1,2,3 และหมู่ที่ 4 ตำบลบ้านลี่ อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ (เอกสารประกวดราคาแผ่นที่ 11)