วันที่ เนื้อหา
01/12/2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศDLTV
24/10/2561 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลี่ เรื่อง เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน
16/10/2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลี่ ขนาด 2 ชั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
25/05/2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าจ้างเหมาฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
25/05/2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
28/03/2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังข้างศาลเจ้าพ่อทองดำ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านลี่ โดยดำเนินการถางป่า ปรับพื้นที่ งานลงลูกรัง
28/03/2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังรอบบึงฉลาม หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านลี่ โดยดำเนินการถางป่าปรับพื้นที่ งานลงลูกรัง ดินถมพร้อมงานท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร จำนวน 3 ท่อน
18/01/2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
18/01/2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเจาะท่อลอด ม. 4
16/01/2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม (นม)โรงเรียนประจำภาคเรียนที่2/2560
10/01/2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง(ยางมะตอยสำเร็จรูป)
10/01/2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อของขวัญโครงการวันเด็กแห่งชาติ
10/01/2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
24/10/2560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งจอ LCD/LED พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน 1 โครงการ
16/10/2560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
03/10/2560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา บริการดูแลรักษาทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอินกัลยา
03/10/2560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วารสารเป็นหนังสือพิมพ์รายวัน
03/10/2560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดอินกัลยา
03/10/2560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดประมุง
03/10/2560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา อาหารกลางวันผู้เข้าร่วมโครงการฯ
03/10/2560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ป้ายไวนิลโครงการขับเคลื่อนการน้อมนำปรัญาเศรษฐกิจพอเพียง