วันที่ เนื้อหา
03/07/63 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนปีงบประมาณ2563 (มิถุนายน 2563)
05/06/2563 จัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร(เครื่องพ่นหมอกควัน)
04/06/2563

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนปีงบประมาณ2563 (พฤษภาคม 2563)

13/5/2563

จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 13/5/2563
05/05/2563 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนปีงบประมาณ2563 (เมษายน 2563)
24/4/2563 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน24/4/2563

03/04/2563

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนปีงบประมาณ2563 (มีนาคม 2563)

09/03/2563 จัดซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTVศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดประมุง
05/03/2563

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนปีงบประมาณ2563 (กุมภาพันธ์ 2563)

21/11/2562 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำ หมู่ที่ 1 ต.บ้านลี่
15102562 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
24/01/2563 ประกาศบอกเลิกสัญญาและรับหลักประกันสัญญา
05/02/2563 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนปีงบประมาณ2563 (มกราคม 2563)
06/01/63 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนปีงบประมาณ2563 (ธันวาคม 2562)
03/01/2563 จัดซื้อวัสดุสิ่งพิมพ์03/01/2563

06/12/62

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนปีงบประมาณ2563 (พฤศจิกายน 2562)
05/11/62

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนปีงบประมาณ2563 (ตุลาคม 2562)

11/10/62 รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562

11/10/62

แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2563
11/10/62 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563
18/9/2562 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(2562)
03/09/2562 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนปีงบประมาณ 2562 (กันยายน 2562)
05/09/2562 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนปีงบประมาณ 2562 (สิงหาคม 2562)
06/08/2562 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 06/08/2562
05/08/62 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนปีงบประมาณ 2562 (กรกฎาคม 2562)
05/07/2563 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนปีงบประมาณ 2562 (มิถุนายน 2562)
24/06/2562

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนปีงบประมาณ 2562 (พฤษภาคม 2562)

24/06/2562 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนปีงบประมาณ 2562 (เมษายน 2562)
24/06/2562 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนปีงบประมาณ 2562 (มีนาคม 2562)
24/06/2562 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนปีงบประมาณ 2562 (กุมภาพันธ์ 2562)
24/06/2562 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนปีงบประมาณ 2562 (มกราคม 2562)
24/06/2562 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนปีงบประมาณ 2562 (ธันวาคม 2561)
24/06/2562 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนปีงบประมาณ 2562 (พฤศจิกายน 2561)
24/06/2562 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนปีงบประมาณ 2562 (ตุลาคม 2561)
28/11/2561 จัดซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTVศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดอินกัลยา
05/11/2561 รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
30/10/2561 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2562
30/10/2561 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2562
22/08/2561 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
31/10/2560 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561